ENERJİ YÖNETİMİ

Enerji Yönetimi


Yatırım ve işletme kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri göz önünde bulundurabilen, bu bağlamda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli/proje/çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetimi


Döngüsel ekonomi vizyonu çerçevesinde, sıfır atık ve geri dönüşüm ilkeleri ile gerçekleştirilen, atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanımı bilinci ile ortaya çıkarılan, lider özellikli iş modeli/proje/çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

SU YÖNETİMİ

Su Yönetimi

Dünyada en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su, küresel bağlamda en büyük sorunlardan birini teşkil eder. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde su kaynaklarının etkili ve iyi yönetilmesi, suyun bulunabilirliği, suya ulaşım ve suyun niteliği konusunda yapılan projeler, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar veya bu konuda belirli ilkeler doğrultusunda geliştirilen iş modeli/proje/çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Sürdürülebilirlik Raporlaması


Bu kategoride, iş dünyasının geleceğine yön veren sürdürülebilirlik raporlarının şeffaf ve bütüncül bir bakış açısı ile, kurumun kendi içinde ve değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar ile iletişimi ve yarattığı etki değerlendirilir. Bu kategoriye yayın tarihi 2017 ve sonrası olan raporlar ile başvuru yapılabilir.

KARBON YÖNETİMİ

Karbon Yönetimi


İklim değişikliğini yavaşlatma ve iklim değişikliğine uyum yönünde sera gazı emisyonlarını düşürme ve karbon emisyonu azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli/proje/çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON

Sürdürülebilir İnovasyon

Belirli bir probleme veya zorluğa çözüm getirmek üzere sürdürülebilirlik düşüncelerinin (çevresel, sosyal, finansal) fikir üretiminden Ar-Ge ve ticarileştirme yoluyla şirket sistemlerine entegre edildiği ürün, hizmet ve teknolojilerin yanı sıra yeni iş modelleri/proje/çalışmalar bu kategoride değerlendirilir. Başvurular tamamen yeni bir konsept ile olabileceği gibi sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak amacıyla yapılan küçük iyileştirmeler ile de olabilir. Aşağıdaki 4 ana düzeyde başvurular kabul edilir:

  • Küçük iyileştirmeler
  • Kapsamlı yeniden tasarım
  • Aynı işlevsel ihtiyacı karşılamak üzere tamamen yeni geliştirilen iş modelleri
  • Sürdürülebilir bir toplum için tasarlanan iş modelleri

SOSYAL ETKİ

Sosyal Etki

İş dünyası topluma katkıda bulunabilecek, sosyal değişim yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal etki kategorisinde bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilerek, iş dünyasına ortak değerler katarak, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış iş modeli/proje/çalışmalar değerlendirilir. Bu kategoriye yapılan başvurular Çevre Odaklı Sosyal Projeler ve İnsan Odaklı Sosyal Projeler olarak iki ayrı kategoride değerlendirilir.

  • Çevre Odaklı Sosyal Projeler
  • İnsan Odaklı Sosyal Projeler

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları birleştirici bir unsur olarak gören, çalışan haklarına saygılı, adil yönetim ilkeleriyle hareket eden, insana yakışır iş ortamı kültürünü güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, sürdürülebilir iş modellerini benimsemiş şirketler için hizmet verdikleri toplumun tümünü kapsamaları çok önemlidir. Bu ödül farklı kültür, din, ırk, cinsiyet, yaş ve düşünce yapıları ve dezavantajlı grupları iş süreçlerine entegre ederek kurumun iş gücüne dâhil eden; çeşitlilik iş modeli/proje/çalışmalarını kapsar. İş dünyasında kadının güçlendirilmesi ile ilgili başvurular bu kategoride değerlendirilmez. Bu kapsamdaki başvuruların KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ kategorisine yapılması gerekmektedir.

İŞBİRLİĞİ

İşbirliği

Birden fazla kurumun belirledikleri ortak hedefler doğrultusunda, geleneksel işbirliği modellerinin ötesinde, işbirliğinin gücünü ve geleceği şekillendiren inovasyonu birlikte kullanarak, ölçülebilir etki ile karlılık yaratarak ve rekabet içinde işbirliği yaparak sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri projeler bu kategori kapsamında değerlendirilir. Kurumlar arasındaki işbirliğinin, faaliyetleri kapsamında olağan, yeniden tanımlanan ortak bir sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal, ekonomik etki) hedefi olmalıdır. Bu kategoriye başvuran iş modeli/proje/çalışmalar B2B ve B2NGO olarak iki ayrı kategoride değerlendirilir.

  • B2B İşbirliği: Özel sektör kuruluşları (kar amaçlı kuruluşlar) arasında yapılan işbirlikleri
  • B2NGO İşbirliği: Özel sektör kuruluşları (kar amaçlı kuruluşlar) ile sivil toplum kuruluşları (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) arasında yapılan işbirlikleri
Başvuru yapılırken işbirliği yapan kurumların karşılıklı onay vermiş olmaları gerekmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

Sürdürülebilirlik İletişimi


Sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaştırılması ve karlılığı artırıcı çalışmaların doğru ve etkili bir biçimde paylaşılarak sürdürülebilir büyüme hedefli eyleme geçme yönünde ilham verici ve teşvik edici çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yaratıcı, öne çıkan, harekete geçiren ve davranış değişiklikleri yaratan sorumlu iletişim kampanyaları (TV, reklam, sosyal medya vs.) bu kategoride değerlendirilir.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirleri özellikle iklim değişikliğinin ve sınırlı doğal kaynakların etkilerine çokça maruz kalmakta ve sosyal açıdan ele alındığında ise jeopolitik istikrarsızlık, eşitsizlik ve bölgesel gelişme eksikliği büyüme potansiyelini sınırlamaktadır. Bu etkilerden kaynaklı riskleri azaltma yönünde, kapsamlı değerlendirme ve işbirliği ile insan haklarını, ekonomik ve çevresel hakları tedarik zincirine yerleştirerek, bütüncül bir yaklaşımla uçtan uca tedarik zinciri yönetimi ile değer ve tedarikçi bağlılığı yaratan iş modeli/proje/çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Kadının Güçlendirilmesi

İş hayatında, toplumsal cinsiyet rollerini ve her türlü ayrımcılığı eşitlikçi politikalarla ortadan kaldıran, kadınları adil bir şekilde iş dünyasına dahil ederek onların güçlenmesini sağlayan, nicel verilerin altını nitelikli adımlarla dolduran etkin ve öncü modeller bu kategoride değerlendirilir. Bu ödül, insan hakları, fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet algısı gibi konulara dair çeşitli programlar ile kadının iş hayatında güçlendirilmesi için bütünsel yaklaşım ile değer yaratan iş modeli/proje/çalışmalara verilir.

ÇALIŞAN KATILIMI

Çalışan Katılımı

İşgücüne katılma stratejilerine en cazip ve bütünsel yaklaşımı gösteren, sevilen marka olma yolunda çalışanların şirketleriyle etkileşimde bulunmaları ve işlerinde daha fazlasını yerine getirmeleri için birden fazla fırsat sunan modeller bu kategoride değerlendirilir. Bu ödül, çalışanların bireysel mutluluk ve amaçları ile birlikte eş zamanlı olarak, kuruma olan duygusal bağlılığını ve kurumsal hedeflere ulaşmasını sağlamak amacı ile geliştirilen iş modeli/proje/çalışmalara verilir.

YILIN SOSYAL GİRİŞİMİ

Yılın Sosyal Girişimi

Sürdürülebilir kalkınma ekseninde eğitim, sağlık, çevre, insan hakları gibi faaliyet gösterdikleri alanlarda sosyal dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlayan; kalıcı değişim yaratmayı, çözümlerini yaygınlaştırmayı ve uzun vadede toplumun desteğini kazanarak sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen, ticari faaliyetlerini amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak kullanan, başarı olarak toplumsal değişim ve yaratılan faydayı ölçüt alan kuruluşlar bu kategoride değerlendirilir.

YILIN STARTUP’I

Yılın Startup'ı


Bu ödül, sürdürülebilirliği kalbine yerleştiren, coğrafi kısıt olmadan büyüme yeteneği barındıran ve daha iyi bir gelecek için sosyal ve/veya çevresel etki yaratmayı hedefleyen yeni başlayan firmalara (Startup) verilir. Seçilebilmek için firmaların ticari hayatına 1 Ocak 2014 ve 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında başlamış olmaları gerekmektedir.