ÖDÜL KATEGORİLERİ 2017

Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Raporu  Bu kategoride, iş dünyasının geleceğine yön veren sürdürülebilirlik raporlarının şeffaf ve bütüncül bir bakış açısı ile, kurumun kendi içinde ve değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar üzerinde yarattığı etki değerlendirilecektir. Bu kategoriye 2015 yılı itibari ile yayınlanan raporlar ile başvuru yapılabilir.
sur-inovasyon-icon Sürdürülebilir İnovasyon  Belirli bir probleme veya zorluğa çözüm getirmek üzere en yenilikçi ve kaynak perspektifinden sürdürülebilir fikirleri ortaya koyan veya bunları ticari amaçları ile en iyi şekilde birleştiren projeler, ürünler ve hizmetler bu kategoride değerlendirilecektir. Başvurular tamamen yeni bir konsept ile olabileceği gibi sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak amacıyla mevcut bir prosesin, ürünün veya hizmetin gelişimi ile de olabilir.
Karbon ve Enerji Yönetimi  Yatırım ve işletme kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri göz önünde bulundurabilen, bu bağlamda karbon emisyonu ve enerji kullanımı azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile çalışan, kuruluşlar bu kategoride değerlendirilecektir.
Su Yönetimi  Dünyada en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su, küresel bağlamda en büyük sorunlardan birini teşkil eder. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde suyun etkili ve iyi yönetilmesi, suyun bulunabilirliği, suya ulaşım ve suyun niteliği konusunda yapılan projeler, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar ve ya bu konuda belirli ilkeler doğrultusunda yapılan çalışmalar bu kategoride değerlendirilecektir.
Sosyal Etki  İş dünyası topluma katkıda bulunabilecek, sosyal değişim yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal etki kategorisinde bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilerek, iş dünyasına ortak değerler katarak, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış proje ya da girişimler değerlendirilecektir.
Sürdürülebilirlik İletişimi  Sürdürülebilir iş modellerini yaygınlaştırılması ve karlılığı artırıcı çalışmaların doğru ve etkili paylaşılarak sürdürülebilir büyüme hedefli eyleme geçmek için ilham verici ve teşvik edici paylaşımlar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yaratıcı, öne çıkan, harekete geçiren ve davranış değişiklikleri yaratan iletişim kampanyaları sürdürülebilir iletişim kategorisinde değerlendirilecektir.
İşbirliği  Birden fazla özel sektör kuruluşunun belirledikleri ortak hedefler doğrultusunda, geleneksel işbirliği modellerinin ötesinde, işbirliğinin gücünü ve geleceği şekillendiren inovasyonu birlikte kullanarak ölçülebilir etki ve karlılık yaratarak ve rekabet içinde işbirliği yaparak sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri projeler bu kategori kapsamında değerlendirilecektir.
Tedarik Zinciri Yönetimi  Küresel tedarik zincirinin karmaşıklığı, sosyal ve çevre standartlarına uyumu zorlaştırmakta ve kapsamlı değerlendirme ve işbirliği gerektirmektedir. Bu ödül kategorisinde insan hakları, ekonomik ve çevresel hakları tedarik zincirine yerleştirerek, sürdürülebilir tedarik zinciri için değer yaratan inisiyatif ve projelere verilecektir.
Atık Yönetimi  Sıfır atık ve geri dönüşüm ilkeleri ile gerçekleştirilen, atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanımı bilinci ile ortaya çıkarılan, lider özellikli projeler ve ya ürünler atık kategorisinde değerlendirilecektir.
Çeşitlilik ve Dâhil Etme  Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları birleştirici bir unsur olarak gören, çalışan haklarına saygılı, adil yönetim ilkeleriyle hareket eden, insana yakışır iş ortamı kültürünü güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, sürdürülebilir iş modellerini benimsemiş şirketler için hizmet verdikleri toplumun tümünü yansıtmaları çok önemlidir. Bu ödül farklı kültür, din, ırk, cinsiyet, yaş ve düşünce yapıları ve dezavantajlı grupları iş süreçlerine entegre ederek kurumun iş gücüne dâhil eden; çeşitlilik projelerini kapsar.
startup-buton Startup  Belirli bir problemi veya zorluğu çözmek için kurulmuş, inovasyon, etki ve geleceği düşünme ile ilişkili firmalar Startup olarak kabul edilecektir. Bu ödül sürdürülebilirliği, büyütme potansiyeli ile kalbinde ve fikirlerinde bulunduran yeni başlayan firmalara verilecektir. Seçilebilmek için firmaların ticari hayatına 1 Ocak 2012 ve 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında başlamış olmaları gerekmektedir.